Privacy handvest ADBE

ALGEMEENHEDEN

De website die u bezoekt (hierna de ‘site’ genoemd) is die van ADBE BV ovv BVBA, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in de Begonialaan 6A, 9840 De Pinte en met als KBO-nummer: 0824.308.968 (hierna de ‘dienstverlener’ of ‘wij’ genoemd). 
Voor vragen over dit handvest kunt u per post een brief sturen naar het voornoemde adres of e-mailen naar het e-mailadres 
info@adbe.be

Het beheer van de site is onderworpen aan het Belgisch recht en dus aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Deze wet garandeert een specifieke bescherming aan elke gebruiker van wie de gegevens verwerkt zouden worden door ADBE BV OVV BVBA naar aanleiding van het bezoeken van de site. De wettekst kan online geraadpleegd worden op de site van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op dit adres:
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/CONS_wet_privacy_08_12_1992.pdf

Wij hebben aandacht voor de bescherming van uw privacy tijdens het gebruik van de site en beseffen dat u hier belang aan hecht.

Daarom zullen we enkel persoonlijke gegevens over u verzamelen indien u die vrijwillig verschaft hebt.

Door gebruik te maken van deze site erkent u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de in dit handvest vermelde voorwaarden, alsook met de verwerkingsdoeleinden en -methodes die dit inhoudt.

DE VERANTWOORDELIJKE

·  De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die verzameld en verwerkt worden in het kader van de bezoeken aan de site is ADBE BV OVV BVBA, waarvan de contactgegevens vermeld staan in artikel 1 van dit handvest.

GEGEVENS EN DOELEINDEN

·  Door gebruik te maken van deze site geeft u ons toestemming om de volgende persoonlijke gegevens te verzamelen tijdens dit bezoek en deze te verwerken volgens de ondervermelde modaliteiten en principes:

·        Uw naam, voornaam, telefoonnummer en alle andere informatie die vereist is om u te kunnen identificeren;

·        Uw postadres, e-mailadres en alle andere vereiste of nuttige gegevens om het beveiligde gedeelte van de website te kunnen openen en de ingediende verzoeken uit te voeren en op te volgen;

·        Uw domein en uw IP-adres, die automatisch gedetecteerd worden;

·        Informatie betreffende het gebruik van de site (navigatie, inclusief de taalvoorkeuren, en het gebruik van de private of professionele delen van de site);

·        In het algemeen, elke informatie die vrijwillig gegeven wordt, bijvoorbeeld tijdens het gebruik van de site of elk ander verzoek ingediend op de site.

·  Deze gegevens worden verzameld voor deze doeleinden:

·        Uw verzoeken registeren en er gevolg aan geven, zo nodig door snel contact met u op te nemen via e-mail of telefonisch;

·        U, ook via e-mail, informatie bezorgen over vergelijkbare producten en diensten die ADBE BV OVV BVBA bereid zijn u te leveren;

·        Statistieken opstellen en/of marktonderzoeken uitvoeren;

·  We bewaren ook alle facultatieve gegevens die de gebruiker ons vrijwillig bezorgt, voor directmarketingdoeleinden en om de site te verbeteren. Er wordt ook een overzicht bewaard van alle bestellingen en schriftelijke communicatie om de relatie met de gebruiker vlotter te kunnen beheren.

 

GEBRUIK VAN ‘COOKIES’

·  Een ‘cookie’ is een klein gegevensbestand dat automatisch opgeslagen wordt op de computer van een gebruiker wanneer die deze site bezoekt. De gebruiker kan niet geïdentificeerd worden aan de hand van dit cookie, maar dit zal wel informatie registeren over het surfgedrag van de gebruiker op de site. Door middel van een cookie krijgt de gebruiker vlotter toegang tot de site en kan hij beter surfen. Een cookie kan ook gebruikt worden om de presentatie van de site persoonlijk af te stemmen op elke gebruiker. We verzamelen geen persoonlijke gegevens die niet specifiek, vrijwillig en bewust door u worden meegedeeld.
Door gebruik te maken van de site gaat u akkoord dat er cookies geïnstalleerd worden op uw computer waarin gegevens kunnen worden opgeslagen over de gebruikte taal, de voorkeursdelen van de site. U gaat ook akkoord dat wij daarna toegang krijgen tot de opgeslagen gegevens. Deze opslag of de toegang tot de gegevens vormt een verwerking van persoonsgegevens met het oog op de realisatie van de voornoemde doeleinden.
·  U kunt uw toestemming op elk ogenblik en gratis intrekken door een mail te sturen naar het adres info@adbe.be .
U kunt de cookies tot op zekere hoogte beheren en u verzetten tegen het gebruik ervan door uw browserinstellingen aan te passen. De meeste browsers bieden de mogelijkheid om de cookies op de harde schijf van de computer te wissen, alle cookies te blokkeren of een waarschuwing te geven als er een cookie geïnstalleerd zal worden. Voor meer informatie over deze functies kunt u de handleiding van uw browser of uw help-scherm raadplegen. Opgelet, bepaalde functies en programma’s van de site kunnen onbeschikbaar worden als de cookies gewist of geblokkeerd worden.

 

VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

·  De veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens is heel belangrijk voor ons. We maken gebruik van erkende beveiligingsprocedures om de veiligheid van de overdracht van uw gegevens van en naar onze site te garanderen.
Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming.
We behouden ons het recht voor om persoonlijke gegevens bekend te maken op verzoek van een gerechtelijke instantie of indien die te goeder trouw van mening is dat deze bekendmaking vereist is:

·        Om te voldoen aan een geldende wet of reglementering;

·        Om de goederen die op de site verkocht worden, de site of de gebruikers van de site te beschermen of hun rechten te verdedigen;

·        Indien dringende omstandigheden dit rechtvaardigen, om de persoonlijke veiligheid te beschermen van de gebruikers van de dienstverlening, van de site of van het publiek.

BEWAARTERMIJN

·  Uw persoonlijke gegevens verwerkt door de Dienstverlener in het kader van de Dienst worden bewaard zolang dat strikt noodzakelijk is om de doeleinden vermeld in bovenstaand artikel 3 te bereiken. Deze periode is niet langer dan 10 jaar na de laatste overeenkomst.

 

UW RECHTEN

·  Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen en te wijzigen. U kunt uw verzoek tot raadpleging, wijziging of verzet indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens vermeld in artikel 1 van onderhavige overeenkomst en een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen.


U kunt vragen om onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige gegevens recht te zetten.
U hebt het recht om u gratis te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor reclame- en marketingdoeleinden.

Voor meer informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens kunt u terecht in het openbaar register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Hoogstraat 139 in 1000 Brussel of op de webSite 
http://www.privacycommission.be).

 

Op zoek naar een betrouwbare syndicus voor uw gebouw?