Covid 21 - impact op Algemene Vergaderingen (update 30/11/2021)

Sinds december 2019 houdt het COVID-virus ons in zijn macht, waarbij de overheid soms drastische maatregelen dient te nemen in een poging verspreiding tegen te gaan.

 

Momenteel bevinden we ons in een vierde golf, waarbij het aantal besmettingen ongeziene proporties aanneemt. Het was dan ook onvermijdelijk dat er nieuwe maatregelen genomen zouden worden.

 

Op vrijdag 26 november werden door het Overlegcomité dan ook een reeks beslissingen genomen om de verdere verspreiding af te remmen. De afgelopen dagen was er onduidelijkheid omtrent de organisatie van algemene vergaderingen binnen mede-eigendommen. Zelfs de FOD Justitie was kennelijk in snelheid gepakt en kon geen antwoord bieden op de vraag of fysieke vergaderingen mochten doorgaan.

 

Op dinsdag 30 november kwam dan toch een antwoord; de overheid bevestigde dat fysieke algemene vergaderingen binnen een mede-eigendom verboden zijn, gezien ze beschouwd worden als private bijeenkomsten. Ook hybride vergaderingen zijn verboden. De enige mogelijkheid is dus dat algemene vergaderingen volledig digitaal worden georganiseerd.

 

De tijdelijke maatregel die op 20 december 2020 genomen werd, met name het verlagen van de vereisten voor schriftelijke beraadslagingen, werd vooralsnog niet opnieuw ingevoerd al bleek dit een uitermate geschikte oplossing voor gebouwen waar digitaal vergaderen geen optie bleek.

 

Het vreemde aan deze beslissing is dat tot voor kort - gedurende de gehele coronacrisis - een algemene vergadering als een professionele activiteit beschouwd werd. Plots verandert dit naar het statuut van privé-bijeenkomst - wat de rechtszekerheid alvast niet doet toenemen. Dit impliceert dat men wel nog mag samenkomen in privé-woningen - met respect voor de regels die daarbij gelden. 

 

ADBE is al sinds het begin van de coronacrisis actief om de vergaderingen - wanneer toegelaten - op een zo veilig mogelijke manier te laten verlopen, met duidelijke communicatie omtrent wat wel en niet kan. Ons lijkt de nieuwe regelgeving eerder een vergroting van het risico: wanneer de samenkomsten in de klassieke plaatsen plaatsvinden, zoals hotels, dan heeft men veel betere waarborgen op toezicht op het Corona Safe Ticket, het ontsmetten, het dragen van mondmaskers, enz. 

 

Ook al zijn er dus duidelijke bedenkingen te maken, toch hebben we begrip voor het feit dat in een ongeziene crisis de genomen maatregelen niet altijd even optimaal zijn. We hopen dan ook dat deze crisis gauw tot het verleden mag behoren.

 

Op zoek naar een betrouwbare syndicus voor uw gebouw?