Loont bemiddeling bij een Vereniging van Mede-Eigenaars? En of!

een syndicus als bemiddelaar adbe syndic gent

Wat is bemiddeling?

Een bemiddeling is erop gericht om een algehele oplossing te bekomen waarbij zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met de belangen van alle partijen. Deze belangen werden tijdens een bemiddelingsgesprek opgelijst en onderverdeeld in drie categorieën: gemeenschappelijk, verenigbaar en tegenstrijdig. Het doel van de bemiddeling is dus om de belangen van elkeen te bespreken en tot zoveel mogelijk gemeenschappelijke belangen te komen, dit op basis van constructieve gesprekken, en om zodoende een minnelijk akkoord te bereiken. Bemiddeling is een wijze van het oplossen van geschillen waarbij deze de laatste jaren enorm aan populariteit toeneemt.

syndicus als bemiddelaar

Een mooi voorbeeld: Residentie Groene Vallei vs Carrefour

De kracht van de bemiddeling werd onlangs geïllustreerd door een dispuut dat tussen de VME Groene Vallei enerzijds, en Carrefour Belgium anderzijds, reeds sinds 1993 voor gespannen verhoudingen zorgde, en dat hangende was voor het Gentse Hof van Beroep.

Er ontstonden immers ernstige problematieken rond waterinfiltraties, wat heeft geleid tot het inleiden door de VME van een procedure in 1993, wat partijen uiteindelijk voor het Hof van Beroep te Gent bracht. Tijdens de procedure werd een gerechtsdeskundige aangesteld die heeft vastgesteld dat er waterinfiltraties waren alsook betonrot aan de structuur. Er dienden bovendien een aantal noodzakelijke werken te worden uitgevoerd om de algemene veiligheid te garanderen.

Om een uitzichtloze procedure te vermijden, waarvan de uitkomst onzeker was, de duur lang is en de kosten hoog, hebben de partijen besloten, de VME bij monde van hun syndicus ADBE, om een bemiddelingstraject op te starten in de hoop de heersende onenigheden voor eens en voor altijd te kunnen beslechten.

Partijen kwamen overeen om de vrijwillige bemiddeling op te starten met erkend bemiddelaar Theo De Beir, advocaat te Brussel en een bemiddelaar met een goede reputatie en gekend wegens zijn kordate aanpak. Tijdens de verschillende bemiddelingsgesprekken op het kantoor van de bemiddelaar te Brussel alsook tijdens een plaatsbezoek door de bemiddelaar, de partijen en hun technische raadslieden, hebben alle partijen naarstig met elkaar gesproken en overlegd om een goed onderbouwd akkoord te kunnen bekomen.

Het is in die context dat men er samen in is geslaagd om de jarenlange impasse te deblokkeren en zodoende de mede-eigenaars, na meermaals overleg en veel inzet, een algemeen akkoord te kunnen bereiken, wat toestaat om een positieve toekomst te creëren voor de VME.

Wat heeft de betrokken VME gewonnen?

De betrokken VME dreigde voor 800.000 EUR aan extra kosten te moeten betalen op grond van de eerste ramingen. Na combinatie van het technisch vernuft van de betrokken ingenieurs, en het bijzonder doeltreffend onderhandelen door de Vereniging van Mede-Eigenaars Groene Vallei bij monde van hun syndicus ADBE, werd een akkoord gesloten waarbij slechts 60.000 EUR diende opgehoest te worden, en dit voor een gebouw van meer dan 250 kavels.

Bovendien werden tal van punten die in de toekomst zouden kunnen aanleiding geven tot nieuwe disputen, uitgeklaard en werd hiervoor een definitieve regeling bereikt.

Uiteraard genoot de Vereniging van Mede-Eigenaars in dit dossier het grote voordeel dat haar syndicus niet onbeslagen op het ijs kwam, waarbij de bestuurder van ADBE, Wouter Bleyenberg, als advocaat voldoende ervaring in onderhandelingen heeft om voor zijn opdrachtgevers werkelijk het allerbeste resultaat te onderhandelen.

 Hoe reageerde de Vereniging van Mede-Eigenaars?

Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 19.02.2020 hebben de mede-eigenaars van Residentie Groene Vallei het onderhandelde akkoord unaniem goedgekeurd. Aangezien de syndicus ADBE de mede-eigenaars een bijzonder grote besparing heeft opgeleverd, met name het equivalent van meer dan 21 jaar ereloon (!) werd in één beweging ook besloten om het mandaat van ADBE met de maximumtermijn van drie jaar te verlengen.

Op zoek naar een betrouwbare syndicus voor uw gebouw?